Experiment wijkaanpak Wijkenaanpak | 2009

Veel problemen in de aandachtswijken zijn zo complex dat ze alleen op te lossen zijn als alle partijen - lokale partijen en de overheid - goed met elkaar samen werken.

Samenhang in de wijk'

Bij het experiment 'Samenhang in de wijk' is de centrale vraag hoe gemeenten, corporaties, bewoners en andere betrokkenen deze samenhang het beste kunnen realiseren. Het gaat hierbij om de organisatie van een samenhangende wijkenaanpak op de verschillende niveaus (bestuurlijk, management en uitvoerend). Het project is opgezet door VROM/WWI  in nauwe samenwerking met een aantal gemeenten. De ondersteuning bestaat ondermeer uit inzet van een “extern expert” voor 1-2 dagen per maand en de organisatie van een leergroep waarin ervaringen worden uitgewisseld en praktijkcasussen worden besproken. Voor specifieke knelpunten op rijksniveau zoekt het DG-overleg van de wijkenaanpak, waarin alle betrokken departementen zijn vertegenwoordigd, naar oplossingen. Goede voorbeelden uit de praktijk komen beschikbaar voor andere gemeenten.

Public Result heeft in opdracht van het Ministerie van VROM de inleiding in het kader van het ‘Experiment Samenhang in de Wijk’ georganiseerd.

Aanvullend wilde de gemeente Groningen een vernieuwende uitvoeringsorganisatie opzetten om meer samenhang te brengen in de wijkaanpak De Hoogte en De Korreweg. Gestreefd wordt naar een slagvaardige en daadkrachtige manier van werken door samenhang in de inhoud (fysiek en sociaal) en de uitvoering en daarmee resultaten in de aandachtwijken. De nieuwe uitvoeringsorganisatie komt in plaats van bestaande structuren in de wijkaanpak Groningen.

De extern expert heeft begin 2010 een adviesrapportage uitgebracht. De Gemeente Groningen bespreekt in het verlengde van dit advies onder andere hoe er meer focus gebracht kan worden in het krachtwijkenpgrogramma en hoe de samenhang tussen de verschillende programma’s kan worden versterkt. Vanuit Public Result is Kees Stob als extern expert ingezet en vervult daarbij een rol ter ondersteuning van de doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie.

 

Werken bij Public Result?