Het Haagse Mantelzorgakkoord Wonen, Zorg

In Den Haag was in elk stadsdeel een Steunpunt Mantelzorg gevestigd, waar mantelzorgers terecht konden voor informatie en advies, praktische en emotionele ondersteuning. Uit onderzoek van Stichting Mantelzorg bleek echter dat mantelzorgers nog veel knelpunten ervaren waardoor de zorg wordt bemoeilijkt of beperkt. N.a.v dit onderzoek heeft de gemeente Den Haag besloten een traject op te zetten met de mantelzorgers, de zorg- en welzijnsinstanties en de Stichting Mantelzorg om ervaringen uit te wisselen en te komen tot betere afspraken.

In oktober 2007 is een manifestatie gehouden: het Akkoord van de Visafslag. Op deze dag is een match gemaakt tussen de problemen en de bijdragen die de betrokken organisaties willen leveren om tot oplossingen te komen om de mantelzorg in Den Haag te verbeteren.  Public Result (toen nog StadNetwerk) heeft deze manifestatie inhoudelijk voorbereid.

In november 2007 is vervolgens het eerste Haagse Mantelzorgakkoord gesloten tussen de gemeente Den Haag en negen Haagse zorg- en welzijnsinstellingen. Hieraan zijn tien quick wins verbonden, maatregelen waarmee op korte termijn succes geboekt wordt en tegelijkertijd op lange termijn resultaten behaald worden. Public Result heeft als kwartiermaker voor dit akkoord opgetreden.

Na een jaar van uitvoering  gaven de betrokken partijen aan graag samen verder te willen om de mantelzorger in Den Haag structureel een betere positie te geven. De kwartiermaker heeft daarom de opdracht gekregen een toekomstige agenda en organisatie van het mantelzorgakkoord te verkennen en uit te werken.

Het doel van de opdracht was zowel inhoudelijk als organisatorisch de mantelzorg verder te verankeren in de Haagse samenleving. Deze verkenning en uitwerking heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een Haags Mantelzorgakkoord voor 2009 en 2010 met een bijbehorende begroting en een organisatiebeschrijving. Dit akkoord is op 10 februari 2009 ondertekend door de gemeente Den Haag en de negen Haagse zorg- en welzijnsinstellingen. De ondertekening vond plaats tijdens een Diner Pensant waar ook vertegenwoordigers van het Haagse bedrijfsleven, betrokken ministeries en mantelzorgers aanwezig waren. In het akkoord voor 2009 en 2010 zijn de tien quick wins van het vorige akkoord vertaald in zeven structurele ambities:

  • De mantelzorger centraal;
  • Waardering, ondersteuning en informatie bieden;
  • Respijtzorg bieden;
  • Instrumentenkoffer voor zorginstellingen bieden;
  • Jonge en allochtone mantelzorgers bereiken;
  • Leerstoel mantelzorg instellen;
  • Positie mantelzorger in indicatieproces verbeteren.

Public Result ondersteunde in 2009 de kwartiermaker bij de uitvoering van dit akkoord. Vanuit die hoedanigheid ondersteunde Public Result ook de partijen bij de totstandkoming van de resultaten.

Nieuws

Werken bij Public Result?