Anticipeerprogramma Zuid-Holland Krimp & Bevolkingstransitie

Door het Rijk zijn zes Zuid-Hollandse regio’s aangewezen als anticipeerregio, dit zijn regio’s waar op termijn een bevolkings- en / of huishoudensdaling en een relatief sterke ontgroening (afname van het aantal jongeren) en vergrijzing (toename van het aantal ouderen) zal optreden. Als gevolg van de bevolkingstransitie ontstaan verschillende ‘mismatches’ tussen bijvoorbeeld de vraag naar en het aanbod van voorzieningen (scholen, sport, winkels, zorg, openbaar vervoer, enz.), woonruimte (minder vraag naar woningen en sterk verschuivende vraag van gezinnen naar seniorenhuisvesting) en arbeidskrachten. De krimp- en anticipeerregio’s staan voor de belangrijke opgave een nieuw evenwicht te vinden.

De provincie Zuid-Holland en het Rijk (het Ministerie van BZK) hebben gezamenlijk een strategie opgesteld die toepasbaar is op alle zes de anticipeerregio’s in Zuid-Holland: het anticipatieprogramma. Daarbij is aangegeven dat de provincie en BZK het volgende willen bereiken:

  • bewustwording van en discussie over demografische transitie in de regio’s;
  • lokale vitale coalities op (boven)regionaal niveau;
  • vertaling van de gevolgen van demografische transitie in –aanpassingen van het- regionaal beleid, zoals een regionale woon- en leefvisie;
  • het starten van de regionale uitvoering van dit nieuwe beleid.
  • in het provinciaal beleid een herijking met betrekking tot de beleidsagenda bevolkingsdaling verzorgen om daarmee de complete bewustwording nog eens ten volle onder de aandacht te brengen en tevens de focus op de effecten van bevolkingsdaling op wonen, voorzieningen en economie aangeven.

Public Result ondersteunt bij dit anticipatieprogramma voor vijf van de zes regio’s. Zo is onder meer een startdocument opgesteld waarin alle relevante informatie bijeengebracht is met inzicht in de demografisch verandering, de effecten daarvan op het woningbouwbeleid, de economie en de voorzieningen, de relevante samenwerkingsverbanden alsook een schets van de voornaamste veranderingsopgave als gevolg van de demografische ontwikkelingen.

Ook is ondersteund door de organisatie en invulling van een masterclass voor raadsleden van de gemeenten gericht op bewustwording van de demografische veranderingen. Daarnaast zijn dialoogtafels georganiseerd om gezamenlijk met betrokken bestuurders en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld tot een selectie te komen van de voornaamste opgaven en de invulling van deze in de vorm van samenwerkingsverbanden.
Ten slotte is een ‘veranderingsdocument’ opgesteld, waarin de belangrijkste beleidswijzigingen zijn benoemd, vastgelegd en in de startblokken gezet. Daarbij zijn ook de verbanden aangegeven en gelegd met de regionale visie. Voor de Hoeksche Waard is een convenant opgesteld, op basis waarvan gemeenten, het maatschappelijk middenveld en ondernemers aan de slag zijn met de uitvoering van het beleid.

Werken bij Public Result?