Zorgcoöperaties Den Haag Wijkenaanpak, Wonen, Zorg

Gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet om een transformatie in het sociale domein te bewerkstelligen. Met geïntensiveerde inzet op vrijwilligers en mantelzorgers, een nieuw dienstverleningsmodel en sociale wijkzorgteams krijgt deze transformatie gestalte. Een volgende stap is een nieuw samenspel tussen inwoners en gemeente. De gemeente treedt terug om plaats te maken voor het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor wil de gemeente onder andere ruimte bieden aan innovatie en gebiedsgericht werken in zorgcoöperaties.

 

Gezamenlijke ambitie: co creatie

Tegelijk nemen burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning toe. Ze worden opgericht vanuit de overtuiging dat de burger dichter bij de mensen zorg en ondersteuning kan organiseren en ook betere zorg kan leveren. De ambitie van de gemeente en de ambitie van burgers raken elkaar wanneer beide zich in willen zetten om zorg dicht bij de mensen te organiseren en maatwerk te bieden. Zowel gemeente als burgers staan voor de maatschappelijke opgave en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze ontwikkeling te verduurzamen. De gemeente wil ruimte bieden aan bestaande initiatieven, zodat inwoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen nemen in de uitvoering van activiteiten en vormen van ondersteuning binnen de Wmo.

 

Wenkend perspectief van deze co-creatie is een netwerk van locaties en diensten in de wijk die goed met elkaar in verbinding staan.

Public Result ondersteunt de gemeente bij het in beeld brengen van initiatieven gedragen door buurtbewoners, sociaal ondernemers, professionals, verenigingen en levensbeschouwelijke organisaties. De ideeën, criteria, aangrijpingspunten en contacten die hieruit voort zijn gekomen hebben geleid tot gesprekken met bewoners en initiatiefnemers in verschillende Haagse wijken.

 

Drie succesvolle zorgcoöperaties in oprichting

Uiteindelijk is ervoor gekozen om in drie gebieden: Regentesse- en Valkenboskwartier (Segbroek), Scheveningen en Escamp te kijken wat de ambities van lokale partijen zijn, hoe het sociaal eigenaarschap versterkt kan worden, of een zorgcoöperatie een goed antwoord is op de sociale en economische kenmerken van de wijk en wat de rol van de gemeente zou kunnen zijn?

In de gebieden verschilden de startposities nogal, maar het resultaat mag er zijn: drie zorgcoöperaties met elk hun eigen doorlopen proces en ontvangen ondersteuning. Als eindresultaat zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 mei 2017 drie intentieakkoorden ondertekend door initiatiefnemers en wethouder Karsten Klein: een mijlpaal voor drie zorgcoöperaties in oprichting.

Zorgcoöperatie AISHEL in Escamp is een samenwerking tussen drie bevlogen vrouwen die verbindingen leggen in de wijk. “Met zijn drieën heb je meer goede ideeën dan in je eentje en we worden serieuzer genomen.” In Scheveningen zijn drie vrouwen samen gekomen in een zorgcoöperatie voor de ouderen in de wijk. “In deze gezamenlijke missie hebben wij met elkaar geïnvesteerd. Als je het samen wil, en iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, dán kom je er.” Zorgcoöperatie Segbroek Zorgt is opgericht om mogelijk te maken dat alle kwetsbare wijkbewoners kunnen aankloppen bij een vertrouwenspersoon.

We bouwen verder…

De pilots in Segbroek (Segbroek zorgt), Escamp (AISHEL) en Scheveningen (Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen)  zijn uitgebreid geëvalueerd met oog op het vervolg. Public Result heeft inmiddels ook twee andere initiatieven begeleid:  WAANI Connects en de Lichtpuntjes van Mariahoeve.  De plussen en minnen van het voorgaande traject zijn meegenomen. Anders is bijvoorbeeld dat Public Result en de gemeente nog meer een faciliterende rol aannemen en dat de regie en actieve rol volledig bij de inwoners zelf ligt.

Om tot coöperaties te komen werken partijen op basis van gelijkwaardigheid naar een overeenkomst toe. Vanuit de eigen ambitie en identiteit onderzoeken de partijen welke doorbraken ze samen kunnen realiseren. Vervolgens wordt dit gevat in concrete plannen/business cases die samen het businessplan van de coöperatie vormen. Voor een echte deal wordt een intentieovereenkomst getekend. Zie hier voor meer informatie over ons DEAL-model.

Werken bij Public Result?