Transitieatlas primair onderwijs Alblasserwaard Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met leerlingendaling in het primair onderwijs en deze beweging zet volgens prognoses de komende jaren nog door.

Om de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst te waarborgen hebben de gemeenten en schoolbesturen in de regio besloten de Transitieatlas primair onderwijs uit te voeren. Met dit instrument zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld.

Traditioneel wordt de regio gekenmerkt door verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied en in de scenario's is zichtbaar dat met name het landelijk gebied kwetsbaar is. Veel scholen daar dreigen onder de lokale opheffingsnormen te zakken, ondanks dat deze vaak aanzienlijk lager liggen dan in stedelijk gebied. Een ander kenmerk van de regio is dat er tussen de scholen veel verschil is in denominatieve signatuur. In de dorpen in het landelijk gebied (de Binnenwaard) staat nu vaak nog een openbare en een protestants-christelijke school, waarbij laatstgenoemde op basis van leerlingenaantallen in veel gevallen een steviger positie heeft.

Tijdens een interactieve bijeenkomst in de regio is met bijna 70 deelnemers (schoolbesturen, locatiedirecteuren, leerkrachten, ouders, wethouders en ambtenaren) gesproken over de normen, waarden en criteria die zij belangrijk vinden voor een toekomstbestendige onderwijsstructuur.

Met stemtablets is antwoord gegeven op vragen en stellingen, en aan de hand van de antwoorden en de kaartbeelden met scenario’s is er discussie gevoerd. Het ging o.a. over of en hoe de gemeenten openbaar onderwijs zouden moeten garanderen, en in hoeverre samenwerking tussen denominaties wenselijk is. Breed gedeeld wordt dat het gezamenlijke regionale belang speelt, maar dat ook behoefte aan maatwerk is binnen de kernen.

De verschillende scenario’s en de resultaten uit de interactieve bijeenkomst zijn verwerkt in een eindrapport dat is opgeleverd aan de schoolbesturen en gemeenten in de regio. Dit rapport vormt de basis voor een procesbegeleider leerlingendaling die in het najaar van 2015 aan de slag is gegaan in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Werken bij Public Result?